خط مشی

شرکت پایش کیفیت نیکا، با تعهد به برآورده کردن الزامات، نیازها و انتظارات مشتریان و بهبود اثر بخش، الزامات قانونی، ملی و سایر الزامات شناسایی شده مرتبط با فعالیت ها و خدمات، اقدام به پیاده سازی و اجرای سیستم مدیریت کیفیت بر پایه استاندارد ISO/IEC17020:2012 نموده و اهداف ذیل را سرلوحه فعالیت های خود قرار داده است:

  • افزایش رضایت مشتریان از طریق افزایش کیفیت و ارائه به موقع خدمات بازرسی
  • ارتقاء سطح کیفیت خدمات بازرسی از طریق افزایش رضایت کارکنان و آموزش پرسنل به عنوان مهمترین سرمایه های سازمان
  • ایجاد تنوع خدمات از طریق توسعه و بهبود تجهیزات اندازه گیری مورد استفاده در خدمات بازرسی
  • تلاش جهت افزایش سهم بازار از طریق افزایش کمی پروژه ها

این خط مشی بیانگر تعهد ویژه مدیریت شرکت نسبت به مقوله کیفیت بوده و متعهد می گردد با همکاری، بی طرفی و استقلال و مشارکت کلیه همکاران، نهایت تلاش خود را جهت دستیابی به اهداف اعلام شده تا حصول نتیجه مطلوب به انجام رساند. بدین وسیله کلیه پرسنل شرکت ملزم می باشند تا با حفظ تعهد، رازداری، مسئولیت پذیری و همکاری با نماینده مدیریت نسبت به ایجاد زمینه های اجراء و استقرار توسعه و افزایش اثر بخشی سیستم مورد نظر و دستیابی به اهداف فوق الذکر در راستای بهبود مستمر کوشیده و از هیچ تلاشی فروگذار ننمایند.

  مدیرعامل        

۹۴/۱۲/۰۱