عضویت ها

شرکت بازرسی بین المللی پایش کیفیت نیکا جهت تعامل هر چه بیشتر با همکاران و سایر صنایع و نیز افزایش سطح دانش و تخصص خود، در سالهای فعالیت خود با انجمن ها و مراجع علمی و فنی متعددی همکاری داشته و دارد از جمله آنها می توان به موارد ذیل اشاره نمود :

 

 • انجمن شرکت های خدمات فنی و مهندسی
 • انجمن بازرسی غیرمخرب ایران
 • انجمن مهندسان کنترل و ابزاردقیق ایران
 • انجمن علوم و صنایع غذایی ایران
 • انجمن علمی بهداشت و ارتقاء سلامت
 • انجمن علمی کشاورزی و بوم شناختی ایران
 • جامعه ممیزی و بازرسی ایران
 • انجمن دارندگان نشان استاندارد ایران
 • انجمن علمی تعاون ایران
 • انجمن علمی بازرگانی ایران
 • انجمن ایمنی زیستی ایران