بازرسی دریایی

دپارتمان بازرسی دریایی این شرکت با در اختیار داشتن بازرسان و کارشناسان تایید صلاحیت شده و کارآزموده و نیز همکاری با شرکت­ های بین ­المللی و ملی معتبر در این عرصه به انجام بازرسی­ های دریایی در تمامی بنادر فعال کشور پرداخته است.

زمینه­ های ارائه خدمات دپارتمان بازرسی دریایی شرکت بازرسی بین­ المللی پایش کیفیت نیکا به شرح ذیل می باشد:

  • درافت سروی
  • آلیج سروی
  • P & I
  • بازرسی وضعیت کانتینر، بسته بندی کالا و بازرسی انبارهای ساحلی و مخازن کشتی
  • بازرسی و تعیین خسارات وارده به اسکله و تجهیزات آن
  • بازرسی وضعیت Lashing (چیدمان کالا بر روی شناورهای دریایی و یا درون کانتینرها)
  • بازرسی یدک کش ها و شناورهای دریایی
  • بازرسی خسارت کشتی و تجهیزات باربرداری بازرسی آن هایر و آف هایر هنگتم شروع و پایان سفر کشتی در زمان تحویل کشتی تحت اجاره
  • بازرسی کشتی ها، شناورها و یدک کش های در حال ساخت و یا تعمیر