بازرسی فنی دیگ های بخار

 

با توجه به گسترش استفاده از دیگ های بخار و دیگ های آبگرم در صنایع مختلف، رعایت الزامات استانداردها در راستای کاهش خطرات ناشی از عدم کنترل صحیح و نظارت در مراحل ساخت، نصب و بهره برداری و نیز کاهش خسارات مالی و جانی ناشی از تخریب تجهیزات فوق، بیش از گذشته محسوس تر می باشد. دپارتمان بازرسی فنی دیگ های بخار و دیگ های آبگرم این شرکت با توان تخصصی بالا و همکاری با کارشناسان مجرب و دارای تخصص خدمات بازرسی فنی خود را در تمام مراحل ساخت، نصب و بهره برداری و صدور گواهینامه ایمنی و سلامت به کارفرمایان و متقاضیان محترم ارائه می نماید.