بازرسی فنی مخازن و سیلندرها

مخازن تحت فشار، ذخیره و سیلندرها در سراسر جهان در صنایع مختلف از جمله صنایع نفت، گاز ، پتروشیمی، انرژی، دریایی، فولاد سازی، سیمان سازی و … استفاده می شوند. به منظور اطمینان از ایمنی و بهره­ وری عملیاتی تجهیزات مخازن تحت فشار، ذخیره و سیلندرها، مقررات و کدهای خاصی توسعه یافته ­اند که برخی از آنها برای رسیدن به انطباق و صدور گواهی­نامه، نیاز به بازرسی مستقل دارند. با توجه به اهمیت موضوع، بازرسی فنی مخازن تحت فشار، ذخیره و سیلندرها را بر مبنای الزامات استانداردها در دو مرحله حین ساخت و همچنین در زمان بهره برداری انجام می­دهند. لذا دپارتمان بازرسی فنی مخازن و سیلندرهای این شرکت در تمامی مراحل ساخت و بهره برداری مخازن تحت فشار، ذخیره و سیلندرها مخازن و سیلندرها را مورد ارزیابی و بازرسی فنی قرار می دهد و در پایان مراحل ساخت و یا پس از بازرسی ادواری ‌برای مخزن تحت فشار، ذخیره و سیلندرها گواهی ایمنی و سلامت صادر می نماید.